Umowy

Dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Klientem a Dąbrowskimi Wodociągami Sp. z o.o. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej.

Składając wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:

dla gospodarstw domowych:

 • Akt Notarialny lub Odpis Księgi Wieczystej lub Akt Własności Postanowienia Sądowego

W przypadku braku wymienionych dokumentów umowa może być zawarta z użytkownikiem posesji na podstawie dowodu tożsamości (do wglądu) z uwzględnieniem zameldowania na przedmiotowej posesji.

dla pozostałych odbiorców:

 • Akt Notarialny lub Odpis Księgi Wieczystej, lub Akt Własności, lub umowa najmu/dzierżawy,
 • KRS/Wydruk z CIKRS,
 • Wydruk z CEIDG,
 • NIP,
 • Regon.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie firmy, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4.
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, umowa jest przygotowywana i przesyłana na adres korespondencyjny do Klienta.

Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

 • Właściciel
 • Współwłaściciel, użytkownik (wieczysty), dzierżawca, najemca – jeżeli został upoważniony przez właściciela (współwłaścicieli),
 • Zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie,
 • Osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe).

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

 • Ilości i jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz warunków ich świadczenia,
 • Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 • Praw i obowiązków Stron umowy,
 • Warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Klienta,
 • Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności Stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Klient jest zobowiązany do powiadomienia Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. o zmianie właściciela nieruchomości lub o zmianie użytkownika lokalu. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego, należy wypełnić wniosek zamieszczony poniżej i przesłać do siedziby naszej firmy.

 

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
tel. 32 639 51 14, 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia