Przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Etapy postępowania w celu przyłączenia obiektu/nieruchomości do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Etap 1

Zakup aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

 

Etap 2

Wydanie uzgodnień branżowych terenu, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/, /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

W celu przyłączenia obiektu/nieruchomości do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej pierwszym krokiem który należy wykonać jest wypełnienie przez Inwestora „Wniosku o wydanie uzgodnień branżowych terenu, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/ oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”. Powyższy wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać poniżej.

Składając wniosek należy do niego dołączyć:

  • dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki/obiektu. Mapę zasadniczą należy nabyć w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku, o wykonanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej odpowiedź zostanie przesłana korespondencyjnie lub można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

 

Etap 3

Uzgodnienie projektu wykonawczego budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej”. Inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych na podstawie której projektant sporządza projekt wykonawczy przyłączy. Dwa egzemplarze projektu należy złożyć w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. celem ich uzgodnienia. 

Etap 4

Budowa i odbiór przyłączy wodociągowo–kanalizacyjnych.

Budowę przyłączy realizuje firma Wykonawcza zatrudniająca kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej do prowadzenia prac na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz wpis do odpowiedniej izby samorządowej. Obowiązki wykonawców i inwestorów wyszczególnione są w załączonych warunkach budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.

  • Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych 

Po wykonaniu robót a przed zasypaniem przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych, Inwestor zleca geodecie wykonanie operatu geodezyjnego z naniesieniem rzędnych przyłączy na dyskietkę lub płytę CD.

Etap 5

Zawarcie umowy, uruchomienie dostawy wody i odbioru ścieków.

Protokół odbioru budowy przyłączy oraz operat geodezyjny jest jednym z wymaganych dokumentów do podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu podpisania niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić się do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 2.

Świadczenie usługi dostawy wody i odbioru ścieków przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. następuje po złożeniu wniosku o zawarcie umowy, oraz wniosku o montaż wodomierza głównego.

 

Kontakt:
Dział Rozwoju Technicznego
tel. 32 639 51 14, 32 639 51 30
e-mail: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia