Kontrola jakości wody

Dostarczanie wody jest jedną z podstawowych działalności przedsiębiorstwa. Mając na uwadze dobro naszych klientów, zarządzamy systemem kontroli jakości wody.

Badania jakości wody

Firma posiada laboratorium, które monitoruje jakość wody dostarczanej do klientów. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 709 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań wody i ścieków. System jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi został zatwierdzony na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Eksploatacja i diagnostyka sieci

Stały nadzór oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych na sieci zapewniają utrzymanie poziomu ciśnieniajakości wody. Dla poprawy warunków hydraulicznych oraz dostaw wody, prowadzimy działania diagnostyczne oraz eksploatacyjne. Monitoring kamerą telewizyjną sieci wodociągowej pozwala na pozyskanie szczegółowych danych o jej stanie technicznym. Udrażniamy siećwymieniamy armaturę wodociągową, w tym zasuwy i hydranty.

Działania eksploatacyjne polegają  na utrzymaniu dobrego stanu technicznego i technologicznego sieci wodociągowej oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej a w szczególności:

Eksploatację, konserwację i utrzymanie prawidłowych parametrów na sieci wodociągowej, w tym:

 • usuwanie awarii wodociągowych,
 • przegląd, konserwacja, wymiana i montaż armatury na sieci wodociągowej,
 • konserwacja regulatorów ciśnień,
 • utrzymanie dobrej jakości wody pitnej poprzez kontrolę jakości wody dostarczanej z ujęć własnych oraz punktów zakupu, dezynfekcję studni oraz sieci wodociągowych, monitoring jakości wody przez akredytowane laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz PIIS w Dąbrowie Górniczej,
 • współpraca z Centrum Dyspozytorskim Urzędu Miasta w zakresie prowadzonych prac awaryjno – eksploatacyjnych,
 • typowanie awaryjnych oraz zużytych technicznie odcinków sieci wodociągowej do planu inwestycyjnego.

Diagnostykę sieci wodociągowej, w tym:

 • systemowa lokalizacja nieszczelności sieci w opomiarowanych dzielnicach poprzez rejestrację przepływów nocnych,
 • precyzyjna lokalizacja ukrytych awarii,
 • trasowanie podziemnego uzbrojenia wraz z pomiarem głębokości nowych sieciprzyłączy podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych i awaryjnych na sieci,
 • nadzór nad pracami wykonywanymi przez zewnętrznych wykonawców prowadzących prace w ramach „Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” na sieci przy usuwaniu awarii i pracach inwestycyjnych dla minimalizacji skutków tych prac w zakresie ograniczeń dostawy wody dla odbiorców.

Ujęć własnych, hydroforni i pompowni wody, w tym:

 • eksploatacja ujęć własnych i hydroforni zgodnie z pozwoleniami wodno - prawnymi i optymalnymi parametrami hydraulicznymi,
 • konserwacja, przeglądy oraz naprawę urządzeń mechanicznych, armatury oraz innych urządzeń technologicznych,
 • nadzór nad strefami bezpośrednimi oraz pośrednimi ujęć wody,
 • typowanie oraz monitorowanie oraz rozliczenia remontów na obiektach ujęć i hydroforni. 

Inwestycje i modernizacje sieci

Rozwój sieci wodociągowej to przeprowadzenie inwestycji sieci pod kątem niezawodności zaopatrzenia, odpowiedniej jakości, ilości i ciśnienia wody. Dla zwiększenia wykorzystania produkcji własnej, a tym samym dostawy dobrej jakości wody, realizujemy zadania ukierunkowane na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia