Kontrola jakości ścieków

Działalność Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego w Gminie Dąbrowa Górnicza. Zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza i częściowo z Gminy Będzin pozwala na poprawę stanu wód rzeki Przemszy, a także umożliwia ochronę podziemnych zasobów wody, wykorzystywanych przez studnie głębinowe ujęcia wody w Łazach Błędowskich.

Nasze laboratorium bada jakość:

  • ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych
  • ścieków wprowadzanych do kanalizacji
  • nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym
  • odcieków ze składowisk odpadów
  • ustabilizowanych komunalnych osadów pościekowych

Laboratorium posiada Certyfikat akredytacji nr AB 709 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań wody i ścieków

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia