Historia Światowego Dnia Wody

Międzynarodowy Światowy Dzień Wody obchodzony jest dnia 22 marca i służy zwróceniu uwagi na to, jak ważna jest słodka woda oraz wspiera zrównoważone zarządzanie jej zasobami.

Każdego roku Światowy Dzień Wody zwraca uwagę na określony aspekt ochrony słodkiej wody. Prezentujemy tu krótki przegląd różnych haseł, pod którymi odbywały się obchody Światowego Dnia Wody.

2016 - Water and jobs

„Woda i praca” – to hasło przewodnie Światowego Dnia Wody 2017 r. Tegoroczne obchody miały na celu pokazanie, jak odpowiednia ilość i jakość wody może odmienić życie i los pracowników, a nawet całych społeczności i gospodarek. W dzisiejszych czasach ponad połowa wszystkich pracowników na świecie, to jest 1,5 miliarda osób, pracuje w sektorach związanych z wodą, a istnienie praktycznie wszystkich miejsc pracy uzależnione jest od wody i ludzi odpowiedzialnych za jej nieprzerwane dostawy. Jednak często nawet podstawowe przepisy pracy nie obejmują lub nie chronią milionów osób zatrudnionych przy dostawach wody.
 

2015

Woda i zrównoważony rozwój” – to hasło przewodnie Światowego Dnia Wody w 2015 r. Tegoroczne obchody miały na celu rozwijanie świadomości o tym, jak bardzo ważna jest woda dla zrównoważonego rozwoju. Zasoby wodne i zakres świadczonych usług w obszarze dostarczania wody wspierają redukcję ubóstwa, wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój środowiska. Od bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego do zdrowia ludzi i środowiska, woda przyczynia się do poprawy dobrobytu i rozwoju społecznego, wpływając na warunki życia miliarda ludzi. Zadaniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na to, jak woda łączy się ze wszystkimi obszarami życia, na które musimy zwrócić uwagę, aby tworzyć przyszłość jakiej chcemy.

 

2014

Woda i energia” – to hasło przewodnie Światowego Dnia Wody w 2014 r. Tegoroczne obchody miały na celu ułatwianie przygotowywania polityk i ram przekrojowych, łączących ministerstwa i sektory, wyznaczając drogę do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważonego zużycia wody w ekologicznej gospodarce. Szczególną uwagę poświęcono zidentyfikowaniu najlepszych praktyk, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie idei "ekologicznego przemysłu", opartego na wydajnym wykorzystaniu wody i energii elektrycznej.

 

2013

W 2013 r. Światowy Dzień Wody obchodzony był pod hasłem "Międzynarodowy rok współpracy na rzecz wody” miał na celu rozwijanie świadomości, zarówno w zakresie potencjału pogłębionej współpracy, jak i wyzwań związanych z gospodarką wodną w świetle rosnącego zapotrzebowania na dostęp do wody, alokację wody i usługi z nią związanych. Każdego roku Światowy Dzień Wody zwraca uwagę na określony aspekt ochrony słodkiej wody.

 

2012

Ustanowienie międzynarodowego dnia poświęconego wodzie zostało zaproponowane w 1992 roku na Konferencji ONZ dotyczącej środowiska i rozwoju (UNCED). W odpowiedzi Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło datę pierwszego Światowego Dnia Wody na 22 marca 1993 roku.

W 2012 r. hasłem Światowego Dnia Wody było "Bezpieczeństwo wody i żywności”. Szczególną uwagę miało zwrócić opinii międzynarodowej na ścisłą zależność między wodą a bezpieczeństwem żywności, gdyż głównie od jej jakości zależą plony uprawianych roślin oraz stan zwierząt hodowlanych.

 

2011

W 2011 r. celem Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na wpływ szybkiego wzrostu liczby ludności w miastach, uprzemysłowienia oraz niepewności powodowanej zmianami klimatycznymi, konfliktami oraz katastrofami naturalnymi na miejskie zasoby wody.

Hasłem przewodnim było „Woda dla miast - w odpowiedzi na miejskie wyzwania” i miało zwrócić uwagę rządów, organizacji, wspólnot oraz wszystkich osób oraz zachęcić ich do aktywnego zaangażowania się w podjęcie wyzwania, jakie stanowi zarządzanie wodą w miastach. Tylko w marcu oficjalną stronę internetową obejrzała rekordowa liczba pół miliona odwiedzających, którzy mogli zobaczyć ponad 800 zdarzeń zaznaczonych na mapie "Wydarzeń na świecie". Oficjalne logo zostało opracowane w ponad 40 językach.

 

2010

W 2010 r. UN-Water poświęciła Światowy Dzień Wody zagadnieniu jakości wody, podkreślając jak ważna, oprócz ilości, jest jakość tego zasobu w procesie zarządzania wodą. Kampania prowadzona z okazji Światowego Dnia Wody miała na celu zwiększenie świadomości w zakresie utrzymywania zdrowych ekosystemów oraz dobrobytu ludzi poprzez podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań związanych z jakością w zarządzaniu wody a także zwrócenie uwagi na zagadnienie jakości wody poprzez zachęcanie rządów, organizacji, wspólnot oraz jednostek na całym świecie do proaktywnego zaangażowania się w tą kwestię na przykład zapobiegając zanieczyszczeniu.

 

2009

W 2009 r. hasłem Światowego Dnia Wody była "Wspólna woda - wspólne możliwości". Szczególną uwagę poświęcono wodom transgranicznym. Rozwijanie możliwości współpracy w zarządzaniu wodami transgranicznymi może pomóc w budowaniu wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz zaufania pomiędzy krajami, a także promować pokój, bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) przewodziła wydarzeniom w tym dniu ze wsparciem ze strony Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

 

2008

 Rok 2008 był Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych, co stanowiło dla nas zachętę do podjęcia działań w walce z kryzysem, który dotyka więcej, niż jednego na trzech mieszkańców naszej planety. Na skutek katastrofalnych warunków sanitarnych, w których żyje na całym świecie około 2,6 miliarda osób, co 20 sekund umiera dziecko. Daje to niewyobrażalną wprost liczbę 1,5 miliona młodych ludzi, których życie kończy się z przyczyn, którym potrafimy zapobiegać. Uroczyste obchody tego dnia odbyły się w Genewie w Szwajcarii. Wśród prelegentów znaleźli się Jego Wysokość Willem-Alexander, Książę Oranii, oraz Dyrektor Generalny WHO, Dr Margaret Chan.

 

2007

W 2007 r. Światowy Dzień Wody poświęcony był niedoborowi wody. Podkreślano rosnące znaczenie niedoborów wody na całym świecie i potrzebę wzmożonej integracji i współpracy dla zapewnienia zrównoważonego, wydajnego i sprawiedliwego zarządzania skąpymi zasobami wody zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zorganizowała w tym dniu uroczystości, które otworzył swoim przemówieniem Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Pan Jaques Dious, i podczas których wysłuchano przemówień wideo wygłoszonych przez Sekretarza Generalnego ONZ Pana Ban Ki-Moon oraz Prezesa Międzynarodowego Zielonego Krzyża, Michaił Gorbaczow.

 

2006

W 2006 roku Światowy Dzień Wody pod przewodnictwem UNESCO obchodzony był pod hasłem "Woda a kultura". Hasło  zwraca uwagę na fakt, że liczba sposobów postrzegania, stosowania i oddawania czci wodzie jest równie wielka, co liczba tradycji kulturowych na całym świecie. Uświęcona woda jest sercem wielu religii i jest wykorzystywana w różnych rytuałach i ceremoniach. Fascynująca a zarazem efemeryczna, woda jest od wieków obecna w sztuce - w muzyce, malarstwie, literaturze, kinie - stanowiąc przy tym również główny obiekt wielu naukowych dociekań.

 

2005

W 2005 r. Światowy Dzień Wody odbył się pod hasłem ‘”Woda dla życia 2005 – 2015”. W grudniu 2003 roku, podczas 58 sesji, Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło o ogłoszeniu lat 2005-2015 Międzynarodową Dekadą Działania "Woda dla życia", rozpoczynającą się w Światowym Dniu Wody 22 marca 2005 roku. Globalnym celem dekady "Woda dla życia" jest zwiększenie nacisku na zagadnienia związane z wodą przy jednoczesnym dążeniu do zagwarantowania uczestnictwa kobiet w związanych z wodą działaniach na rzecz rozwoju, oraz na dalszą współpracę na wszystkich poziomach w dążeniu do osiągnięcia związanych z wodą celów Deklaracji Milenijnej, Planu Wdrożenia z Johannesburga ze Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendy 21.

 

2004

W 2004 r. przesłaniem Światowego Dnia Wody było „Pogoda, klimat oraz zasoby wodne mogą wywierać niszczycielski wpływ na rozwój socjo-ekonomiczny oraz dobrobyt ludzkości”. Międzynarodowa strategia Narodów Zjednoczonych na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków oraz Światowa Organizacja Meteorologiczna podjęły się koordynowania działań podczas Światowego Dnia Wody w 2004 roku. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne takie jak tornada, burze i burze z piorunami, cyklony, powodzie oraz susze stanową prawie 75% wszystkich klęsk żywiołowych. Zbierają one olbrzymie żniwo w postaci ludzkiego cierpienia, utraty życia i strat ekonomicznych. Monitorowanie tych zdarzeń, przewidywanie ich przemieszczania się i wydawanie stosownych ostrzeżeń we właściwym czasie odgrywają znaczącą rolę w łagodzeniu katastrofalnego wpływu, jaki klęski te wywierają na ludzi i gospodarkę.

 

2003

W 2003 r. hasłem Światowego Dnia Wody była „Woda dla przyszłości”. Stanowi ono wezwanie dla każdego z nas do utrzymywania ilości i poprawiania jakości świeżej wody dostępnej dla przyszłych pokoleń. Ma to podstawowe znaczenie w sytuacji, w której chcemy osiągnąć milenijny cel rozwoju polegający na zmniejszeniu do 2015 roku liczby osób nie mających dostępu do do wody pitnej i podstawowych urządzeń sanitarnych o połowę. Nad Światowym Dniem Wody 2003 pieczę objęła agencja ONZ Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Celem dnia było zainspirowanie działań politycznych oraz społecznych oraz rozwijanie ogólnoświatowej świadomości w zakresie potrzeby bardziej odpowiedzialnego eksploatowania oraz ochrony zasobów wodnych.

2002

W 2002 r. hasłem przewodnim Światowego Dnia Wody była „Woda dla rozwoju”. Agencją koordynującą z ramienia ONZ była Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Słaby i pogarszający się stan obecnych zasobów wody w wielu częściach świata wymaga zintegrowanego planowania i zarządzania tymi zasobami.

 

2001

W 2001 r. Światowy Dzień Wody odbył się pod hasłem „Woda dla zdrowia - przejmując odpowiedzialność”. Agencją koordynującą z ramienia ONZ było WHO. Przesłaniem tego dnia było: "Do pozyskiwania wody pitnej i poprawy zdrowia niezbędne są konkretne działania, a także zwiększenie globalnej świadomości  problemów i rozwiązań. 22 marca stanowi wyjątkową okazję aby przypomnieć wszystkim, że takie rozwiązania są możliwe.  Wykorzystajcie materiały dostępne na tej stronie aby przekuć słowo w polityczne zaangażowanie i działanie."

 

2000

"Dostępność i jakość wody to coraz bardziej palący problem. Nawet, gdyby warunki pozostały niezmienione w przewidywalnym okresie czasu, znaczna część świata zostałaby dotknięta kryzysem związanym z brakiem wody. Sytuację  dodatkowo pogarsza fakt, że liczba ludności wzrasta najszybciej w tych regionach, które już cierpią na niedostatek wody." Tymi słowami Wim Kok, Premier Holandii, rozpoczął swoje powitanie podczas drugiej zapowiedzi Drugiego Światowego Forum Wody i Konferencji Ministerialnej, które odbyły się w Holandii w tygodniu poprzedzającym dzień 22 marca 2000 r. W dniach 17-22 marca 2000 roku w Hadze odbyło się spotkanie setek specjalistów w dziedzinie ochrony wody, polityków, wiodących ekspertów oraz głów państw z całego świata. Zdarzenie to było ukoronowaniem szeregu sesji, podczas których tysiące zaangażowanych obywateli debatowało na temat zagrażającego nam kryzysu wodnego.

 

1999

Nadmierne wylewy największych rzek świata w 1998 roku zabrały tysiące istnień i spowodowały olbrzymie straty w Chinach, Bangladeszu i Indiach, gdzie mieszka ponad połowa ludności świata. Wylewy te były spowodowane nie tylko nadmiernymi opadami, ale i ingerencją ludzi w koryta rzek. Tragedie te uzmysłowiły nam, że praktycznie każdy na ziemi żyje we współzależności z naturą i innymi ludźmi. Agencją koordynującą z ramienia ONZ była UNEP.

 

1998

Szósty doroczny Światowy Dzień Wody zgodnie z zaleceniem wystosowanym podczas 17-go spotkania Podkomisji ACC d/s zasobów wodnych, UNICEF oraz Departament Gospodarki i Spraw Socjalnych (UNDESA) objęły przywództwo podczas organizowania Światowego Dnia Wody w roku 1998.

 

1997

Przesłaniem tego dnia było: Woda jest podstawowym zasobem niezbędnym do życia, a zapotrzebowanie na jej zasoby rośnie i rośnie też rywalizacja o wodę pomiędzy jej użytkownikami.

 

1996

Trzeci coroczny Światowy Dzień Wody obchodzono 22 marca 1996 roku pod hasłem "Woda dla spragnionych miast". Podkreślano pogłębiający się kryzys wodny w miastach na całym świecie, zagrażający ich zrównoważonemu, społecznemu i gospodarczemu rozwojowi. 

 

1995

22 marca 1995 roku Lesoto po raz pierwszy obchodziło Światowy Dzień Wody. Międzynarodowe hasło tego dnia brzmiało: "Kobiety a woda" Department of Water Affairs zorganizował dwa główne zdarzenia w ramach obchodów tego dnia: dotyczące zanieczyszczenia wody oraz degradacji środowiska naturalnego.

 

1994

W 1994 roku Światowy Dzień Wody odbył się pod hasłem  „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka".

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia