Gospodarka wodna

Dostarczanie wody dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej to jedna z naszych podstawowych usług. Woda stanowiąc najważniejszy czynnik ludzkiego życia wymaga szeregu prac, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Eksploatujemy 527 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, trzy własne ujęcia wody głębinowej, jedną stację uzdatniania wody, siedemnaście hydroforni oraz dwie pompownie osiedlowe.

W 55% dostarczamy wodę z własnych ujęć głębinowych, a 45% kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa WodociągówKatowicach i innych dostawców. Woda z ujęć własnych czerpana jest z siedmiu studni głębinowych zlokalizowanychnastępujących dzielnicach: Ujejsce, Trzebiesławice, Ząbkowice.

Ujęcia te położone poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej to źródła wody głębinowej, pochodzącejpokładów triasowych. Woda podziemna czerpana jest ze studni na głębokości od 55 do ponad 150 metrów. Aby zapobiec zanieczyszczeniu ujęć wody, wokół każdego źródła i ujęcia wyznaczone zostały strefy ochronne. Obejmują one obszar o promieniu około 1,5 km wokół studni, skąd czerpana jest woda. Strefy objęte ochroną odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymistrefie ochronnej ujęcia wód podziemnych

Nasze Laboratorium istnieje od 1976 roku i zajmuje się wykonywaniem analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody pitnej, wód podziemnych i powierzchniowych, wód deszczowych oraz analiz fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych. Posiadamy kompetencje techniczne oraz zdolność organizacyjną do wykonywania analiz klasycznych i instrumentalnych, potwierdzone certyfikatem akredytacji (Nr AB 709), wydany w kwietniu 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji oraz monitorowane okresowo przy pomocy auditów wewnętrznych. Regularnie uczestniczymy w niezależnych porównaniach międzylaboratoryjnych, aby weryfikowaćciągle doskonalić poziom biegłości analitycznej.
 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia