Badania Laboratoryjne

Wykonujemy analizy fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych.

Badania wykonujemy głównie metodami znormalizowanymi, a w niektórych przypadkach metodami opisanymi w procedurach badawczych, na próbkach dostarczonych przez Klientów bądź na próbkach pobieranych – na zlecenie Klientów – przez naszych próbkobiorców.

Zakres usług badawczych:

Badania

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 709 przyznany w 2006r. przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji) oraz system jakości badań wody zatwierdzony na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

PCA

Zapewniamy rzetelność i wiarygodność wyników analiz poprzez:

  • wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej, przez personel, którego wiedza i umiejętności monitorowane i doskonalone
  • stosowanie wyłącznie metod badawczych, których przydatność użytkowa została potwierdzona w sformalizowanym procesie walidacji laboratoryjnej
  • prowadzenie wewnętrznego sterowania jakością wyników badań przy pomocy kart kontrolnych
  • regularne uczestnictwo w badaniach biegłości, których wyniki dostępne na żądanie Klientów

Tam gdzie jest to niezbędne dla miarodajności wyników badań lub gdy wymaga tego Klient, wyniki przedstawiane wraz z niepewnością pomiaru.

Równocześnie laboratorium deklaruje gotowość służenia Państwu fachową pomocą w zakresie problematyki związanej z badaniami wody, ścieków i osadów. Na życzenie Klienta interpretujemy wyniki badań.

Naszymi Klientami :

  • sklepy spożywcze, bary, restauracje, stołówki
  • firmy instalacyjne
  • firmy wodociągowo-kanalizacyjne
  • oczyszczalnie ścieków
  • urzędy miejskie
  • klienci indywidualni

Dokumenty i formularze dla Klientów:

Tryb przyjmowania zleceń: osobiście, telefonicznie, faksem, korespondencyjnie, mailowo
Czas realizacji badań: zależy od zleconego zakresu badań i jest uzgadniany na etapie przyjęcia zlecenia
Termin i forma płatności: gotówką, kartą płatniczą, poprzez wpłatomat, Internet lub przelew bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

Wyniki analiz są dokumentowane w sprawozdaniu z badań, które Klient może odebrać osobiście w siedzibie laboratorium, otrzymać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Kontakt:
Laboratorium

Kierownik Laboratorium tel. 32 63 95 120;
Przyjmowanie zleceń  tel. 32 63 95 137 - 138
Fax 32 26 22 210
e-mail: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia