Zaproszenie do Programu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa Laboratoria do udziału w Programie Badania Biegłości „WASTER”, który w roku 2018 będzie realizowany w dwóch rundach i obejmuje oznaczenia w ściekach:

Analit

Przewidywany zakres stężenia

[mg/l]

Siarczany

[10-250]

Zawiesiny ogólne

[10-1000]

Azot amonowy

[1-100]

ChZTCr

[10-1500]

BZT5

[3-700]

Fosfor ogólny

[0,1-25]

Chlorki

[10-250]

Azot Kjeldahla

[10-150]

Azot ogólny

[10-200]

 

Harmonogram Programu „WASTER” na rok 2018

Etap Programu

Termin realizacji etapu

Runda 01/18

Runda 02/18

1. Zgłoszenie uczestników do Programu

do 27.02.2018

do 4.09.2018

2. Dystrybucja próbek do uczestników

6.03.2018

(do godz.13.00)

11.09.2018

(do godz. 13.00)

3. Rozpoczęcie badań

7.03.2018

12.09.2018

4. Przekazanie wyników badań do Koordynatora Programu (zamknięcie rundy)

do 14.03.2018

do 19.09.2018

5.  Przekazanie wstępnego protokołu oceny biegłości do uczestników

21.03.2018

26.09.2018

6. Dostarczenie raportu z badań biegłości do uczestników

5.04.2018

10.10.2018

 

Program „WASTER” spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (adresowane do  projektowania i realizacji Programu), jest prowadzony od roku 2012 i dotychczas uczestniczyło w nim 176 laboratoriów.

Dzięki zastosowaniu w Programie (jako jedynym w Polsce) koncepcji Youdena polegającej na badaniu par próbek, zdolność analityczna każdego laboratorium jest wyznaczana na podstawie wyników obu próbek ocenianych jednocześnie. Dodatkowo możliwa jest ocena innych aspektów jakości analitycznej, a mianowicie: całkowitego błędu laboratorium, błędu systematycznego i błędu przypadkowego, których wielkości określane są graficznie oraz obliczeniowo przy pomocy diagramu Youdena. Uczestnicy Programu „WASTER” otrzymują raporty o zawartości informacyjnej poszerzonej o komentarz edukacyjny, który stanowi pomoc w wykorzystywaniu wyników i danych PT do ciągłego doskonalenia jakości wyników analitycznych (zgodnie z DA-05). Komentarz obejmuje zagadnienia:

 • określenie potencjalnych źródeł błędów, którymi obarczone są wyniki analiz
 • długoterminowa ocena niepewności metody
 • oszacowanie wkładu wnoszonego przez bias i niepewność biasu do budżetu niepewności metody
 • monitorowanie biegłości w czasie i wykrywanie zmian gradualnych (trendy) lub nagłych (shifty) w systemie analitycznym, przy pomocy metod graficznych
 • statystyczna ocena biasu metody w horyzoncie wielu rund (długoterminowa stabilność metody)
 • porównanie funkcjonowania dwóch metod lub biegłości dwóch analityków

 

Koszty uczestnictwa w każdej rundzie Programu „WASTER”

 • do pięciu analitów – 360 zł netto
 • powyżej pięciu do dziewięciu analitów – 470 zł netto

Do w/w kosztów należy doliczyć koszt transportu próbek pocztą kurierską (ok. 80 zł netto) oraz podatek VAT w wysokości 23%.

Przy tych samych kosztach udziału, laboratorium może dla wszystkich / wybranych analitów przekazać dwie pary wyników i w ten sposób uzyskać – na podstawie danych zawartych w raporcie – możliwość:

 • porównania kompetencji dwóch analityków
 • porównania funkcjonowania dwóch metod

Wykonanie analiz w przypadku przekazania dwóch par wyników określa Instrukcja dla Uczestników Programu Badania Biegłości „WASTER”.

 

Zgłoszenie do Programu

Laboratoria zainteresowane udziałem w Programie są proszone o wypełnienie Formularza Zgłoszenia do Programu i przekazanie go na adres mailowy Koordynatora Programu: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl w terminach określonych w harmonogramie.

 

Nowe elementy w Programie „WASTER”

 1. Do zbioru analitów objętych Programem dodano azot ogólny.
 2. Wprowadzono Wstępny protokół oceny biegłości sporządzany dla tych laboratoriów, które dla badanego analitu / analitów wykazały w bieżącej rundzie biegłość niezadowalającą bądź w rundzie bieżącej i poprzedniej biegłość wątpliwą. Protokół ten jest przekazywany do laboratoriów w ciągu pięciu dni roboczych od daty zamknięcia rundy.
  Umożliwia to laboratoriom szybkie podjęcie działań naprawczych, zanim otrzymają raport końcowy, adresowanych do pktu 4.9 ISO 17025:2005 lub do pktu 7.10 ISO 17025:2017, łącznie z ewentualnym wycofaniem wyników już wydanych klientom i wstrzymaniem badań – jeśli taka potrzeba wynika z analizy ryzyka.
 3. Dodano nowy cel Programu „WASTER”, dotyczący weryfikacji realistyczności niepewności raportowanej przez laboratoria wraz z wynikiem badania. Weryfikacja jest wykonywana dla każdego laboratorium i każdego badanego analitu i daje laboratoriom informację o przydatności wyników do zastosowania (jeśli wynik jest dokładny, natomiast niepewność jest nierealistyczna, to przydatność wyniku jest ograniczona).

 

Innowacyjny Program „WASTER-QR”

W drugiej połowie kwietnia 2018r. rozpoczynamy realizację nowego Programu „WASTER-QR”, który początkowo będzie obejmował anality: siarczany, zawiesiny ogólne, bzt5, fosfor ogólny, chlorki, a w przyszłości wszystkie oferowane anality.

Jest to Program komplementarny wobec podstawowego Programu „WASTER” i ma charakter bilateralnych badań biegłości, cytowanych w PN-EN ISO/IEC 17043 pkt A.3.3 oraz w dokumencie EA-3/04.

„WASTER-QR” umożliwia szybkie otrzymywanie wyników PT, wtedy gdy są one pilnie potrzebne (bez konieczności oczekiwania na następną rundę harmonogramową Programu „WASTER”). Nasz Program „WASTER-QR” jest uruchamiany na życzenie laboratoriów i jest dostępny w każdym czasie, co daje laboratoriom elastyczność w uczestnictwie i otrzymywaniu wyników PT. Z Programu „WASTER-QR” mogą korzystać laboratoria, które chcą:

 • sprawdzić skuteczność działań korygujących przeprowadzonych po uzyskaniu wyników niezadowalających lub powtórnych wyników wątpliwych w regularnej rundzie Programu „WASTER” lub innego programu badania biegłości (zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA, DA-05 pkt 3.14)
 • ocenić umiejętności techniczne nowego personelu
 • sprawdzić funkcjonowanie nowej metody, bądź metody do której wprowadzono zmiany

Szczegóły dotyczące funkcjonowania programu „WASTER-QR” (wraz z kosztami uczestnictwa) będą opublikowane na naszej stronie internetowej.

 

Dokumenty i formularze dla Uczestników Programu „WASTER”

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu Katarzyną Skorek, tel. 32 63 95 120, e-mail: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

Data publikacji: 04/2018

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia